top of page

ราคา: 22.59 ดอลลาร์

ตะกร้าทอด, 13-1/4"L x 6-1/2"W x 6"H, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ชิ้นเดียว, ไม่เชื่อม, ด้ามพลาสติกสีเขียว 10-1/2", ชุบนิกเกิล

ตะกร้าทอด 13-1/4" x 6-1/2" x 5-7/8"

    bottom of page