top of page

ราคา: 575.99 ดอลลาร์

อ่างล้างจานหนึ่งช่อง 39-1/8"W x 24"D x 45"H โครงสร้างสแตนเลส 18 เกจ ช่องลึก 18" x 18" x 12" รางระบายน้ำ 18" ด้านซ้าย 11-1/2 "H backsplash, 8" รูก๊อกติด OC splash รวมถึงตัวกรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5/8" เปิด, ขาสแตนเลส & คานขวาง, ETL

อ่างล้างจาน 1 ช่อง 18" x 18" พร้อมถาดรองน้ำด้านซ้าย

    bottom of page